Úvod    O nás     Bohoslužby     Kostelík    Co mám dělat, když     Galerie    Setkání    Ke stažení   Pro nevěřící   Kontakt          

Popis ikon a projekt restaurování ikon a ikonostasu

Popis ikon

V kostelíku jsou instalovány původní ikony a horní část ikonostasu datované do 2. poloviny 18. století. V horní řadě ikonostasu nad kněžištěm jsou zleva apoštolové Tomáš, Bartoloměj, Ondřej, Lukáš, Jan a Petr, uprostřed je Ježíš Kristus v královském rouše - Pantokrator, dále pokračuje Pavel, Marek, Matouš, Jakub, Šimon a Filip. Ve spodní řadě uprostřed je ikona Poslední večeře Páně a po stranách novozákonní biblické výjevy a to z pohledu od dveří na levé straně výjevy ze života Panny Marie – „Narození Jana Křtitele“, jehož matka Alžběta byla Mariina příbuzná, dále „Dvanáctiletý Ježíš v Jeruzalémském chrám“, „Uvedení Ježíše do chrámu“ v 8. den po narození na ikoně též Simeon a Anna, dále pak „Útěk svaté rodiny do Egypta před Herodem“ a nakonec „Smrt Panny Marie“. Vpravo jsou výjevy ze života Ježíše – „Narození Ježíše“, „Křest Ježíše v Jordáně“ „Vjezd Ježíše do Jeruzaléma“ na Květnou neděli, „Zmrtvýchvstání Krista, „Nanebevstoupení“, „ Sestoupení Ducha svatého“ na apoštoly. Výjevy jsou řazeny tak, jak jdou svátky v liturgickém roce za sebou. Na pravé stěně chrámové lodi se nachází ikona sv. Mikuláše – mecenáše pravoslaví a Rusi, sv. Paraskieva, Křest Ježíše Krista. Na levé stěně je ikona „Smrt Panny Marie“ a v průčelí kostelíka pod ikonostasem ikony Bohorodička a Ježíš Kristus jako kníže pokoje.

V zadní části stěny jsou instalována zakonzervovaná torza ikon z e 17. století: Bohorodička, Mandilion ( andělé drží plátno s otiskem Kristovy tváře z doby jeho života, a jedna neidentifikovaná), nahoře na levé i pravé straně kostelní lodi, pak pět medailonů starozákonních proroků a jeden středový medailon – pravděpodobně 3. řada horního ikonostasu (nikoliv však z našeho ikonostasu). V levé zadní části kostela jsou umístěna carská vrátka – jediná dochovaná část dolního ikonostasu. Carská vrátka zdobí 6 medailonů s evangelisty, Pannou Marií a archandělem Gabrielem.

Projekt restaurování ikon a ikonostasu

Interiér dřevěného kostelíku v Blansku zdobí jedinečné ikony a vzácný ikonostas, které zakoupila farnost jako jeho součást v roce 1936 v podkarpatské vesnici Nižné Seliště. Ikony byly převezeny spolu kostelíkem do Blanska. Jsou to chráněné památky zapsané v rejstříku ÚSKP pod číslem 41874/7-348. Pravoslavná výzdoba není součástí liturgie a věrouky Církve československé husitské, ale jako ojedinělá památka je v kostelíku zachovávaná. Je naší morální povinností ji zachovat příštím generacím. Kostelík není pouze bohoslužebné místo církevního společenství, ale jsou zde pořádány adventní, velikonoční i příležitostné koncerty pro veřejnost, výstavy a každoročně vstupujeme do projektu „Dny evropského dědictví ( European Heritage Days –EHD)“.

Veřejnosti je kostelík zpřístupněn k prohlídce s výkladem historie. Přichází návštěvníci náhodní, přijíždí ale i cíleně zájemci o prohlídku z celé republiky i ze zahraničí. V létech 2001 – 2005 vlastník kostelíku – Náboženská obec církve československé husitské za pomoci dotací Jihomoravského krajského úřadu, MK ČR a Města Blanska, pod dohledem Národního památkového ústavu vyměnil krytinu a venkovní svislé obložení. Kostelík má tak prodloužený život na mnoho dalších let. Je však nutné provést i restaurování ikon a ikonostasu interiéru.

V roce 2005 byl proveden akademickou malířkou Renatou Bartoňovou restaurátorský průzkum a zpracován odborný návrh restaurování šesti hlavních ikon a horního ikonostasu, které poznamenala jejich léta. Restaurátorský záměr byl schválen Národním památkovým úřadem. V roce 2007 – 2008 bylo úspěšně provedeno restaurování šesti samostatných ikon. Finančně pomohlo Město Blansko a Jihomoravský kraj. Farnost chce pokračovat restaurováním ikonostasu, které bude technicky i finančně velmi náročné a bude probíhat několik let. K dokončení celého projektu restaurování chybí ještě práce v hodnotě 500 000,-- Kč. Technicky by bylo možné restaurátorské práce po etapách zvládnout během dvou let, ale vzhledem k finančním možnostem se práce mohou protáhnout na dobu delší. Snažíme se získávat potřebné peníze formou dotací, grantů i sbírkou mezi farníky. To vše nedostačuje. Naším přáním i naléhavou potřebou je získat sponzory projektu z řad místních podnikatelských subjektů – tak, jak je obvyklé ve vyspělých zemích.

 

 

Náboženská obec Československé církve husitské v Blansku Telefon: 606 702 768 E-mail: fararmartin@seznam.cz